Reglement

§ 1 Havneopsyn

Ålbæk havn administreres af foreningen Ålbæk havn af 1991.
Det til havnen hørende søområde er begrænset af:

  • Mod øst: en linie gennem molehovedernes ydersider.
  • Mod nord, vest og syd: Havnens værker.

For havneområdet gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".
Det daglige opsyn foretages af en af bestyrelsen udpeget havnefoged.
For det til havnen hørende søområde gælder at intet fartøj må sejle med større fart end tre knob.

§ 2 Erhvervsfartøjer

Erhvervsfartøjer betaler ikke vareafgift, men den til enhvær tid gældende.
fiskebådsafgift.
Så længe der foregår erhvervsfiskeri fra Ålbæk Havn er auktionskajen forbeholdt erhvervsfartøjerne.
Erhvervsfartøjer med fast plads i inderhavnen betaler den til enhver tid gældende liggepladsafgift.

§ 4 Fartøjer med fast plads i inderhavnen m.m.

Tildeling af faste bådpladser afgøres af bestyrelsen på grundlag af ventelisten (se § 5), bådens størrelse og pladsforholdene i havnen.
For både med fast plads i havnen betales den til enhver tid gældende liggepladsafgift.
Det er ikke tilladt at fremleje eller overdrage en plads til andre.

§ 5 Venteliste

bestyrelsen lader udarbejde en venteliste over de modtagne ansøgninger til pladser i havnen. Rækkefølgen på listen er selvfølgelig under hensyntagen til pladsen og bådens størrelse. Listen ophænges på havnen.
Ledige pladser udlejes fortrinsvis til personer bosiddende i Skagen kommune eller med tilknytning hertil.

§ 6 Gæstesejlere

Enhver gæstesejler, der anløber Aalbæk havn, har pligt til at melde sin ankomst til havnefogeden, der anviser plads og opkræver afgift efter gældende takst.

§ 7 Auktionshallen

Alle, der benytter auktionshallen, har pligt til løbende at holde den ryddelig.
Efter endt anvendelse skal alle private effekter fjernes og hallen rengøres. Bestyrelsen forbeholder sig ret til uden erstatning at fjerne eventuelle efterladte effekter.

§ 8 Redskabsskure o.l.

Der henvises til lokalplan nr. 164 - E.4 for erhvervsområdet ved Aalbæk havn.

§ 9 Arrangementer på havnen

Større arrangementer som f.eks kapsejlads, koncerter o.l. skal efter ansøgning godkendes af bestyrelsen.

 

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Tidligere E. f. S. nr. 5/266 og 5/267 2000.

Detaljer.Kystdirektoratet har udstedt »Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«. (Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2002. Bekendtgørelsen med bilag følger som optryk nedenfor:

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

I medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet og om kundgørelse af ordensreglementer for havne:

§ 1. Det i bilag 1 anførte »Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne« gælder for lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

§ 2. De hidtil gældende, for de enkelte lystbådehavne og mindre fiskerihavne i medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. og § 15, jf. § 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, fastsatte ordensreglementer forbliver i kraft, indtil nye reglementer måtte blive udfærdiget. Dog ophæves bestemmelser i et ordensreglement om, at havnen kan tilkendegive den pågældende, at overtrædelse af reglementet kan afgøres uden retslig forfølgning ved betaling af en bøde, og at denne tilfalder havnen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2002.

Kystdirektoratet, den 15. april 2002
- Per Roed Jakobsen
/ Flemming Thyme

Bilag 1
Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn.

Det individuelle ordensreglement skal henvise til »Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«.

Det individuelle ordensreglement skal godkendes af Kystdirektoratet.

1. Generelle bestemmelser

1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden.

1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.

1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

2.12 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

2.13 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.