Regulativ for Ålbæk Havn

1. Dette regulativ er et supplement til ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” samt ”Ordensreglement for Ålbæk Havn”.

2. Regulativet er gældende for alle med båd- eller vinterplads.

3. Parterne kan opsige indgåede lejekontrakter 1. januar med mindst 3 måneders skriftligt varsel.

4. Den årlige leje fastsættes af bestyrelsen for Aalbæk Havn af 1991. Lejen opkræves i januar/februar og betales forud. Overskrides betalingsfristen, efter at der skriftligt er rykket for betalingen, betragtes lejekontrakten for ophævet.

5. Lejemålet kan ikke fremlejes og eventuel bytning kan kun foretages med udlejers godkendelse. Bestyrelsen udarbejder en bytteliste, der ophænges på havnen.
Ved en lejers død, kan pladsen overdrages til livsarvinger efter bestyrelsens beslutning.

6. I lejeprisen er inkluderet vinteropbevaring på havnens opbevaringsplads, forbrug af ferskvand samt 40 kW el. Yderligere elforbrug afregnes årligt efter forbrug.

7. Både der ligger i havnen eller henstår på opbevaringspladsen er for ejerens egen risiko. Udlejer påtager sig således intet ansvar for skader af nogen art uanset årsag hertil.

8. Ved skader som følge af oliespild eller lignende, forvoldt på andre fartøjer, broer, havneanlæg eller lignende, er skadevolder i enhver henseende erstatningspligtig.

9. Lejeren forpligter sig til at

  • overholde ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”,
  • overholde bestemmelserne i ”Ordensreglement for Ålbæk Havn”,
  • være medlem af en af foreningerne tilsluttet Ålbæk Havn af 1991,
  • have sin båd ansvarsforsikret,
  • give udlejer skriftlig meddelelse om enhver ændring af båddata som anført i lejekontrakten,
  • forsyne stativer, vogne o. lign. på vinteropbevaringspladsen med kontaktoplysninger.

10. Udlejer har ret til at

  • ændre bådpladsen, når der varsles i rimelig tid,
  • disponere over bådpladsen og evt. efterladte fortøjninger, når bådpladsen ikke benyttes,
  • vinterudleje opbevaringspladsen på land i perioden15/11 - 1/4, når pladsen ikke benyttes.

11. Bestyrelsen udarbejder en venteliste over ansøgere til pladser i havnen. Listen ophænges på havnen

Vedkommende, der står for tur til at leje bådplads, kan af bestyrelsen rykkes ned i ventelisten, hvis vedkommende, når tilbud gives, ikke er i besiddelse af båd eller siger nej til den tilbudte plads.

Ledige pladser udlejes fortrinsvis til personer bosiddende i Frederikshavn kommune eller med tilknytning hertil.

Det årligt gebyr for at stå på ventelisten fastsættes af bestyrelsen for Aalbæk Havn af 1991. Gebyret opkræves i januar/februar og betales forud.

Ovenstående regulativ træder i kraft 5. marts 2019.